Din webbläsare stöds ej. För bästa upplevelsen rekommenderas en nyare version eller en annan webbläsare.

Allmänna köp- / leverans- och garantibestämmelser

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor kan variera och köpare som beviljats kredit har betalningstid enligt skild överenskommelse. Erlägges icke betalning på avtalad tid är säljaren berättigad till dröjsmålsränta. Fortsatta betalningsdröjsmål kan leda till indrivning och kostnader för detta. Levererade varor förblir säljarens egendom till dess full betalning erlagts av köparen.

Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Leveransvillkor och emballage

Alla leveranser sker fritt fabrik Korsnäs om inta annat avtalats. I vissa fall tillkommer kostnad för emballage.

Leveranstider

Normalt levereras lagerförda produkter inom 7 arbetsdagar från beställning. Leveranstider för övriga beställningsvaror enligt överenskommelse. Inga delleveranser görs utan skild överenskommelse om detta.

Förhandsbeställning

Säljare och köpare kan överenskomma om att en vara skall levereras en viss tid som annars avviker från normal leveranstid. Om denna tid är längre än 4 veckor, skall för varje påbörjad ny månad, 10% av den avtalade summan inbetalas på konto som säljaren uppger vid beställning. Säljaren garanterar då att det överenskomna priset hålls. Även om säljaren försöker tillmötesgå kundens önskan om leveransdag så är det på köparens ansvar att kolla upp så detta kan fullföljas enligt plan. Köparens skall då kontakta säljaren minst en vecka inann leverans önskas. Samma gäller om köparens vill flytta leveransdag framåt eller bakåt.

Dröjsmål

Uppstår hinder för köparen att mottaga varan på den avtalade leveranstiden skall den - förutsatt att den är leveransfärdig - anses levererad och faktura kunna göras enligt normala betalningsvillkor. Säljaren har dock skyldighet att i mån av utrymme tillsvidare lagra varan. Ersättning för detta utgår med skäligt belopp som överenskoms mellan säljaren och köpare. Säljaren står inte för eventuell skaderisk för varan under den tid den lagras av honom för köparens räkning.

Transportansvar

Transportören ansvarar för godset fram till köparens leveransadress enligt transportföretagets ansvarsbestämmelser. Eventuella transportskador eller saknat gods, om detta uppmärksammats, noteras på fraktsedeln innan mottagandet godkännes. Anmälan görs till transportören och säljaren inom 7 dagar.

Reklamation

All reklamation i samband med leverans skall göras inom 7 dagar efter varans ankomst. Skriftlig reklamation göres till info@spadealers.fi med uppgift om order- eller fakturanummer. Reklamationer skall vara (skriftligt) godkända av säljaren.

Returnering

Returer som godkänts av säljaren skall returneras till säljarens adress och frakten vara betald av köparen. Under förutsättning att godset returneras oanvänt och i fullgott skick krediteras det till sitt fulla värde. Före returneringen skall det överenskommas med säljaren om ett returnummer på sändningen. På vår hemsida finns det en returblankett (RPP-blankett) som skall fyllas i och bifogas returen. Märk även godset med returnumret. Säljaren skall under inga omständigheter vara betalningsskyldig för mottagande av returnerat gods.

Priser och export

Priserna framgår ur aktuell prislista och gäller beställning för leverans till och med nästa prisändringstillfälle. Priser till slutkund inom EU inkluderar mervärdesskatt om ej annat framgår, andra eventuella skatter eller avgifter, extra exportförpackning, tullkostnader, försäkringar, landningsavgifter, dokumentation eller liknande kostnader, ingår ej. Inträffar händelse av Force majeure-karaktär, fel i leveranser från underleverantörer, förändring av valutaläget etc. som inverkar på avtalade priser och leveransens fullgörande, gäller leveransdagens priser och säljaren underrättar köparen för att denne skall ha möjlighet att häva köpet. Vid paketleverans så går dessa till nämaste utlämningsplats.

Fraktkostnader

Om frakt med lastbil ingår i köpet så gäller det fastlandet med vägförbindelse dit lastbil med bakgavellift (inte kran) kan nå. Eventuell avlastning eller andra okända orsaker som innebär extra kostnader för SpaDealers kommer att faktureras kunden om detta inte är särskilt överenskommet att ingå i frakten.

Vid paketleverans så går dessa till nämaste utlämningsplats. Hemkörning kan beställas mot tilläggskostnad.

Om det är fråga om skrymmande paket eller annat som kan skickas med Matkahuolto (Bussgods) så hämtas det på närmaste utlämningsplats. Utdelning mot tilläggskostnad.

Montering

Om kunden köper montering så innebär detta att produkten monteras på fabrik så långt detta är möjligt. Installation på plats av el, vatten och annat som inte kan göras klart i fabriken ingår inte i monteringskostnader.

Tvist

Eventuell tvist mellan köparen och säljaren i anledning av leveransen, befriar icke köparen från dennes betalningsansvar enligt avtalet. Eventuellt uppkomna tvister skall behandlas av skiljemän eller domstol enligt finsk lag om detta inte strider mot eventuell konsumentlag som kunden har rätt att åberopa.

Förbehåll

Vi förbehåller oss rätten att ändra i konstruktioner, dimensioner och beteckningar som avser säljarens produkter utan att på förhand meddela om detta. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Instruktion RPP (Return Product Permission)

Om ni har kommit överens med en säljare hos SpaDealers om att skicka tillbaka en produkt (garantiärende, reparation, felbeställning etc.) har ni fått ett RPP-nummer av denne. Ni fyller då i reklamationsformuläret som finns under länken nedan och bifogar en kopia tillsammans med produkten. Glöm inte att märka emballaget och produkten med RPP-numret. När ni fyller i formuläret så är det av största vikt att alltid utförligt beskriva vad som är felaktigt och hur felet kan påvisas. Ju utförligare information desto snabbare kan ärendet behandlas. Använd ej generella angivelser som "trasig" eller liknande.

Returnerade produkter måste vara emballerade på ett tillfredsställande sätt. SpaDealers ersätter inte skador som uppkommer p.g.a. otillräckligt/felaktigt emballage.

Allmän garanti för SpaDealers produkter

Säljaren garanterar att varor som levereras, till den förste köparen räknat från leveransdatum, har 2 års garanti mot material- och tillverkningsfel.

Garanti 2 år

- på kontrollsystem och pumpar

garantin gäller tekniskt fel beroende på material- och/eller tillverkningsfel

- rör-, bubbel-, masagesystem

garantin gäller mot läckage, material- och/eller tillverkningsfel i slangar, munstycken och reglage

- filtrering / rening

garantin gäller material- och tillverkningsfel, utbytbara filter- eller ozonpatroner/UV lampor omfattas inte av garantin

- belysning inkl. eventuell transformator

garantin gäller inte "slitdelar" såsom lampa till ljuskälla

- isolerade lock i konstläder

garantin gäller material- och tillverkningsfel, eventuella färgförändringar orsakade av UV-strålning omfattas inte av garantin

OBS! Avvikande från ovanstående är garantitiden 6 månader för produkter som används i kommersiellt syfte.

Vad garantin inte omfattar

Garantin gäller inte för skador uppkomna genom vårdslöst användande, följdfel orsakat av detta, felaktigheter i installationen som utförts av köparen eller någon som köparen anlitat, modifieringar av produkten, väder- eller elfenomen utanför vår kontroll. Där så är möjligt åligger det ägaren att vidta åtgärder för att motverka att eventuella skador uppkommer eller förvärras. Garantin för träprodukter gäller inte eventuella uppkomna fel som är karakteristiska för trämaterial. Hit hör t.ex. fuktrörelser, färgförändringar, sprickbildning o.likn. som ägaren själv kan påverka med rätt underhåll. T.ex. en spricka i en kvist som ger upphov till fukt i materialet och leder till skador på fog och plastyta skall åtgärdas utan dröjsmål för att inte förvärra skadan. Dylikt omfattas inte av garantin.

Eventuella frysskador som uppkommer efter leveransen omfattas inte av garantin. Det åligger alltid användaren att vidta åtgärder som förhindrar frysskador. Detta gäller både före och efter installation.

Montering

Ansvaret ligger hos den som utför montering och det är dennes ansvar att se till att monteringen följer våra direktiv. Vi kan inte vara ansvarig för problem som är en följd av felaktig montering gjord av en annan part.

Kemikalier

Garantin gäller inte uppkomna problem orsakat av felaktig användning av kemikalier. Köparen skall följa rekommendationer som ges och vid oklarheter rådfråga säljaren.

Reparationssats

Vid användning av produkter som har en plastad yta, t.ex. Exclusive, Prestige, AquaKing, AquaStar, så kan lägen uppstå som kräver reparation. Läs noggrant särskild anvisning som medföljer reparationssatsen innan reparation utförs. Vid oklara fall kontaktas säljaren. Anvisning finns också här!

Garantiåtgärd och dess kostnader

Inga kostnader uppkommer för arbete och delar som omfattas av garantin. Observera att kunden i första hand alltid skall informera säljaren om misstänkta garantifel innan service tillkallas. Denna åtgärd är till för att kunna avgöra vad som behöver göras och då också skicka eventuell garantidel på förhand för att få servicen utförd snabbt på ett professionellt sätt. Eventuella reparationer kan antingen ske på plats eller hos leverantören. Det åligger köparen att se till så produkten är åtkomlig för serviceman.

Om badet fälls in i t.ex. en terrass skall konstruktionen göras så att det alltid finns fritt tillträde runt om vid eventuella serviceåtgärder. Eller så skall badet vara upplyft. Yttre panel och eventuell isolering måste kunna tas bort utan problem. Tid som åtgår för demontering och återställande av t.ex. altan debiteras enligt särskild taxa. Extra tid som felaktig installation leder till faktureras kunden enligt särskild taxa. Är det fråga om åtgärder som inte kräver specialkunskap, åtgärdas detta via "telefonsupport" eller på annat motsvarande sätt. Köparen skall acceptera ett sådant förfaringssätt om det grundar sig på säljarens erfarenhet av reparationer. Om säljaren begär information som t.ex. bilder, för att lättare kunna bedöma åtgärd, skall köparen bidra med detta.

Säljarens ansvar är begränsat till leverans av ny vara, reparation eller viss återbetalning av köpeskillingen enligt säljarens val. Säljaren kan inte göras ansvarig för direkta eller indirekta skador, följdskador eller förluster för köparen.

Fakturera/kreditera garantidel

Säljaren skall ges möjlighet att kontrollera en anmäld garantisak. Köparen skall då följa direktiv som säljaren ger. Är det fråga om en del som byts ut före säljaren haft möjlighet att kontrollera denna skall fakturering kunna göras som om det var ett normalt köp. Då skadan kunnat utvärderas och om garanti konstaterats skall en kreditfaktura på nämnda del upprättas av säljaren utan dröjsmål.

Köpare/Säljare

I ovanstående garantiförklaring är köpare den som faktureras för produkten och säljare den som ställer ut fakturan. Om affären gått via en återförsäljare har därmed denna ett garantiåtagande mot sin slutkund. I ett sådant fall har SpaDealers i andra hand ett åtagande mot sin återförsäljare. Utöver vad som här framgår har köparen också vissa rättigheter enligt lag och den garanti som här beskrivs begränsar inte dessa rättigheter.

Produkten har lagts i din varukorg Visa varukorgenTill kassan